پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3580)

جمع بندی و نتیجه گیری47فصل سوم : نظر قرآن درباره عهدین481-قرآن و کتاب492-عهدین در قرآن512-1-قرآن به عنوان تصدیق کننده کتاب مقدس512-2-قرآن تصدیق کننده بخشی از کتاب مقدس532-3-قرآن کاملکننده کتب مقدس543-تحریف عهدین از منظر قرآن553-1-تحریف تورات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3570)

عشق عُذری، عشقی است پاک ……………………………………………………………………………………………………679101112151920212425282933374546 وجود عشق، پیش از آفرینش ……………………………………………………………………………………………………..47 عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد …………………………………………………………………………………………..49 عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است …………………………………………………………………………49 عشق عذری تا قیامت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3571)

2-10 بایستهها و ویژگیهای رمان دینی ………………………………………………………. 31 2-11 عناصر داستان ………………………………………………………………………………… 34 2-12 طرح(پیرنگ)……………………………………………………………………………. 35 2-13 شخصیت و شخصیت پردازی……………………………………………………………. 41 2-14 زاویه دید………………………………………………………………………………………..45 2-15 موضوع…………………………………………………………………………………………..48 2-16 درونمایه………………………………………………………………………………………… 49 2-17صحنه و صحنه پردازی………………………………………………………………………. 50 Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (3562)

2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1 اخبارالطوال2-3-1-2 تاریخ بخارا2-3-1-3 تاریخ طبری2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5 التنبیه و الاشراف2-3-1-6 آفرینش و تاریخ2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم2-3-1-8 الفهرست2-3-1-9 تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2 کاووس در شاهنامه2-3-3 کاووس در منابع پس از Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3563)

4-3) حکایت یافتن شاه باز را به خانه ی کمپیر زن :………………………………………………………………………..114 4-4) حکایت حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه به جهت غریمان :…………………………………………………….1164-5) حکایت زنده شدن استخوان ها به دعای عیسی علیه الیلام :……………………………………………………1194-6) حکایت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3566)

فصل دوم: پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمه13۲-۲ مطالعات مربوط به ترکیب فعلی13۲-۲-۱ آثار مربوط به زبان فارسی13۲-۲-۱-۱ خیام‌پور (۱۳۴۷)14۲-۲-۱-۳ مستأجر حقیقی (۱۳۶۹)14۲-۲-۱-۴ صادقی (۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۸۳)15۲-۲-۱-۵ کلباسی (۱۳۸۰)16۲-۲-۱-۶ طباطبایی (۱۳۸۲، ۱۳۸۷)16۲-۲-۱-۷ شقاقی (۱۳۸۶)17 سایت منبع پایان نامه Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3567)

2-2-آثار82-3-سبک شناسی اثر122-3-1ویژگی های زبانی142-3-2ویژگی های فکری152-3-3ویژگی های ادبی172-3-4نکاتی از رسم الخط23فصل سوم: متن کتاب و شرح و توضیحات3-1-خطبه و مقدمه263-2-مباحث بخارا در ماه رمضان513-3-مباحثه ی توریث ولد ولد با وجود ولد صلبی 853-4-مباحثه ی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3568)

1-1- کلیات21-1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق21-1-2- روش تحقیق31-1-3- درباره شاعر31-1-4- ممدوحان شاعر181-1-5- عصر شاعر201-1-6- دیوان لطف الله30فصل دومپیشینه تحقیق48فصل سوممتن اصلی52غزل152غزل 255غزل358غزل 464غزل566غزل672غزل776غزل879غزل981غزل1083غزل1187غزل1289غزل1393غزل1495غزل1599غزل16102غزل17105غزل18109غزل19112غزل22118غزل23122 شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو Read more…

By 92, ago